วันที่ได้รับ:
สถาบัน:
10 ธันวาคม 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
รางวัล/เกียรติบัตร:
เหรียญทองแดงจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 12 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
(ขณะสอบแข่งขัน กานต์อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3)

เหรียญทองแดงจากการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 12 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4