วันที่ได้รับ:
สถาบัน:
26 มกราคม 2553
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
รางวัล/เกียรติบัตร:
รางวัลชมเชย การแข่งขันคิดเลขเร็ว ประถมศึกษาปีที่ 1

รางวัลชมเชย การแข่งขันคิดเลขเร็ว ประถมศึกษาปีที่ 1