รายละเอียดผู้ใช้

คำแนะนำ: โจทย์แบบสุ่ม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เกณฑ์วัดผล 65% ขึ้นไป = ผ่าน 

คลิกลือกคำตอบที่ถูก (1 คำตอบ) คลิก "ต่อไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คลิก "ส่งตรวจ" ที่หน้าสุดท้าย เพื่อดูเฉลยคำตอบ และเลือกให้แจ้งผลทางอีเมลที่่ลงทะเบียนไว้ได้

1. 59 + 23 = ?

2. 85 + 14 = ?

3. 72 + 24 = ?

4. 66 + 17 = ?

5. 32 + 12 = ?

6. 53 + 32 = ?

7. 50 + 16 = ?

8. 67 + 10 = ?

9. 47 + 21 = ?

10. 62 + 12 = ?

11. 45 + 11 = ?

12. 52 + 20 = ?

13. 33 + 56 = ?

14. 13 + 69 = ?

15. 27 + 68 = ?

16. 30 + 66 = ?

17. 77 + 19 = ?

18. 29 + 23 = ?

19. 23 + 25 = ?

20. 21 + 30 = ?

ก่อนหน้า ต่อไป