รายละเอียดผู้ใช้

คำแนะนำ: โจทย์แบบสุ่ม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เกณฑ์วัดผล 65% ขึ้นไป = ผ่าน 

คลิกลือกคำตอบที่ถูก (1 คำตอบ) คลิก "ต่อไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คลิก "ส่งตรวจ" ที่หน้าสุดท้าย เพื่อดูเฉลยคำตอบ และเลือกให้แจ้งผลทางอีเมลที่่ลงทะเบียนไว้ได้

1. 81 × 2 = ?

2. 12 × 4 = ?

3. 82 × 7 = ?

4. 31 × 3 = ?

5. 28 × 4 = ?

6. 70 × 8 = ?

7. 70 × 6 = ?

8. 99 × 3 = ?

9. 25 × 8 = ?

10. 31 × 6 = ?

11. 59 × 8 = ?

12. 60 × 8 = ?

13. 14 × 4 = ?

14. 90 × 7 = ?

15. 34 × 4 = ?

16. 67 × 8 = ?

17. 47 × 9 = ?

18. 95 × 5 = ?

19. 68 × 5 = ?

20. 43 × 3 = ?

ก่อนหน้า ต่อไป