รายละเอียดผู้ใช้

คำแนะนำ: โจทย์แบบสุ่ม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เกณฑ์วัดผล 65% ขึ้นไป = ผ่าน 

คลิกลือกคำตอบที่ถูก (1 คำตอบ) คลิก "ต่อไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คลิก "ส่งตรวจ" ที่หน้าสุดท้าย เพื่อดูเฉลยคำตอบ และเลือกให้แจ้งผลทางอีเมลที่่ลงทะเบียนไว้ได้

1. 892 - 568 = ?

2. 211 + 46 = ?

3. 915 - 437 = ?

4. 779 - 426 = ?

5. 423 - 34 = ?

6. 424 - 17 = ?

7. 878 - 705 = ?

8. 523 + 255 = ?

9. 741 - 426 = ?

10. 594 - 369 = ?

11. 185 + 433 = ?

12. 431 + 42 = ?

13. 594 - 450 = ?

14. 346 + 29 = ?

15. 480 - 408 = ?

16. 810 - 485 = ?

17. 408 + 28 = ?

18. 626 - 127 = ?

19. 984 - 668 = ?

20. 991 - 919 = ?

ก่อนหน้า ต่อไป