รายละเอียดผู้ใช้

คำแนะนำ: โจทย์แบบสุ่ม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เกณฑ์วัดผล 65% ขึ้นไป = ผ่าน 

คลิกลือกคำตอบที่ถูก (1 คำตอบ) คลิก "ต่อไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คลิก "ส่งตรวจ" ที่หน้าสุดท้าย เพื่อดูเฉลยคำตอบ และเลือกให้แจ้งผลทางอีเมลที่่ลงทะเบียนไว้ได้

1. 90 ÷ 10 = ?

2. 88 ÷ 22 = ?

3. 66 ÷ 11 = ?

4. 84 ÷ 21 = ?

5. 76 ÷ 4 = ?

6. 81 ÷ 9 = ?

7. 76 ÷ 19 = ?

8. 45 ÷ 9 = ?

9. 81 ÷ 3 = ?

10. 80 ÷ 8 = ?

11. 80 ÷ 20 = ?

12. 68 ÷ 17 = ?

13. 30 ÷ 6 = ?

14. 90 ÷ 15 = ?

15. 80 ÷ 16 = ?

16. 36 ÷ 9 = ?

17. 91 ÷ 13 = ?

18. 45 ÷ 5 = ?

19. 70 ÷ 10 = ?

20. 63 ÷ 7 = ?

ก่อนหน้า ต่อไป