รายละเอียดผู้ใช้

คำแนะนำ: โจทย์แบบสุ่ม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เกณฑ์วัดผล 65% ขึ้นไป = ผ่าน 

คลิกลือกคำตอบที่ถูก (1 คำตอบ) คลิก "ต่อไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คลิก "ส่งตรวจ" ที่หน้าสุดท้าย เพื่อดูเฉลยคำตอบ และเลือกให้แจ้งผลทางอีเมลที่่ลงทะเบียนไว้ได้

1. 92 - 28 = ?

2. 46 - 32 = ?

3. 20 - 15 = ?

4. 23 - 11 = ?

5. 78 - 26 = ?

6. 42 - 14 = ?

7. 63 - 54 = ?

8. 21 - 12 = ?

9. 13 - 4 = ?

10. 35 - 14 = ?

11. 91 - 67 = ?

12. 45 - 20 = ?

13. 13 - 11 = ?

14. 96 - 71 = ?

15. 67 - 51 = ?

16. 39 - 34 = ?

17. 99 - 51 = ?

18. 47 - 39 = ?

19. 39 - 11 = ?

20. 86 - 16 = ?

ก่อนหน้า ต่อไป