รายละเอียดผู้ใช้

คำแนะนำ: โจทย์แบบสุ่ม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เกณฑ์วัดผล 65% ขึ้นไป = ผ่าน 

คลิกลือกคำตอบที่ถูก (1 คำตอบ) คลิก "ต่อไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คลิก "ส่งตรวจ" ที่หน้าสุดท้าย เพื่อดูเฉลยคำตอบ และเลือกให้แจ้งผลทางอีเมลที่่ลงทะเบียนไว้ได้

1. 716 × 19 = ?

2. 973 × 31 = ?

3. 439 × 55 = ?

4. 319 × 17 = ?

5. 988 × 25 = ?

6. 213 × 61 = ?

7. 184 × 87 = ?

8. 999 × 25 = ?

9. 862 × 94 = ?

10. 886 × 44 = ?

11. 663 × 96 = ?

12. 258 × 19 = ?

13. 961 × 76 = ?

14. 555 × 55 = ?

15. 486 × 99 = ?

16. 596 × 81 = ?

17. 743 × 25 = ?

18. 404 × 11 = ?

19. 668 × 90 = ?

20. 232 × 38 = ?

ก่อนหน้า ต่อไป