Sudoku 9x9 Diagonal +เฉลย

เลื่อนเม้าส์ไปที่ภาพเพื่อดูชื่อเรื่อง คลิ๊ก! เพื่อเปิดไฟล์ภาพก่อน แล้วจึงคลิ๊กขวาที่ไฟล์ภาพ เพื่อบันทึกเก็บไว้สั่งพิมพ์

[เกมซูโดกุ -มี 6 ชุด แต่ละชุดมี 8 โจทย์ (รวม 2 หน้า)]
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-1 (1)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-1 (2)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-2 (1)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-2 (2)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-3 (1)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-3 (2)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-4 (1)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-4 (2)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-5 (1)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-5 (2)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-6 (1)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-6 (2)
 [เฉลย -โจทย์ของแต่ละชุด ใช้ 1 เฉลยเดียวกัน]
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-1 (1)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-1 (2)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-2 (1)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-2 (2)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-3 (1)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-3 (2)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-4 (1)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-4 (2)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-5 (1)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-5 (2)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-6 (1)
 • ซูโดกุ 9x9 diagonal-6 (2)