รายละเอียดผู้ใช้

คำแนะนำ: โจทย์แบบสุ่ม 20 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน เกณฑ์วัดผล 65% ขึ้นไป = ผ่าน 

คลิกลือกคำตอบที่ถูก (1 คำตอบ) คลิก "ต่อไป" และ "ย้อนกลับ" ได้ เมื่อตอบครบทุกข้อแล้ว คลิก "ส่งตรวจ" ที่หน้าสุดท้าย เพื่อดูเฉลยคำตอบ และเลือกให้แจ้งผลทางอีเมลที่่ลงทะเบียนไว้ได้

1. 33 - 27 = ?

2. 47 + 15 = ?

3. 48 + 20 = ?

4. 13 - 11 = ?

5. 99 - 33 = ?

6. 46 + 24 = ?

7. 79 + 13 = ?

8. 32 - 10 = ?

9. 13 + 80 = ?

10. 51 + 27 = ?

11. 17 + 29 = ?

12. 94 - 69 = ?

13. 50 + 38 = ?

14. 36 - 19 = ?

15. 39 - 34 = ?

16. 80 + 12 = ?

17. 92 - 28 = ?

18. 44 - 25 = ?

19. 17 + 14 = ?

20. 61 + 33 = ?

ก่อนหน้า ต่อไป